Grise

Gelstrupgård Øko - grise på friland

Racer

Vores besætning (grisene) består af racerne L,Y og D. L står for Landrace, Y for Yorkshire og D for Duroc.

Moderdyrene (søerne) eller vores grundbesætning er en blandning af L og Y og kaldes i daglig tale LY-søer. Grunden til at netop disse racer er valgt som moderdyr er deres gode fertilititetsevne og deres gode moderegenskaber samt deres genkendelige lange hvide kroppe.

Duroc krydses med LY-søerne via KS (kunstig sædoverførsel eller i daglig tale inseminering/løbning) og ud af dette får vi racekombinationen LYD. LYD er altså slagtesvinene som fodres, slagtes og sælges i detailhandelen til forbrugerne. Duroc anvendes da der ønskes en høj tilvækst (grisen vokser hurtigere) og en mere robust gris.

Vi har ca. 200 søer/moderdyr konstant i besætningen med løbende udskiftning. En so udskiftes (som regel) efter 4. kuld (1 kuld består af ca. 14-15 smågrise i gennemsnit) og en so får 2 kuld i genemsnit om året.

Soen har en reel produktionslevetid på ca. 2 år, men hun bliver først taget i brug når hun er ca. 32-36 uger (8-9 mdr.) gammel da det er vigtigt hun er fuldt udviklet til at bære smågrise. Så alt i alt lever en so hos os i gennesnit 2 år og 8-9 mdr. Der er selvfølgelig undtagelser nogle bliver ældre og andre er yngre, inden de bliver skiftet ud.

Hvis de er gode kan vi beholde dem længere, men hvis der er søer der ikke lever op til vilkårene eller forventningerne, skiftes de ud hurtigst muligt. Det er selvfølgelig af hensyn til effektiviteten, men samtidig har vi et ansvar for at de søer der ikke er gode til at passe deres smågrise, ikke får lov at forsætte.

I fagsproget er der en opdeling af moderdyrets navn, eller titel om man vil, alt afhængig af hvor i hendes livscyklus hun er og for overblikkets skyld vil vi illustrere det således:

0 til 36 uger kaldes hun en polt.
Efter første inseminering/løbning til 1. faring (fødsel) kaldes hun en gylt/1. lægs-so.
Efter 1. faring til hun bliver skiftet ud, kaldes hun en so.

Fra polt til gylt

 • Den kommende so fødes enten hos os selv (hjemmeavl) eller hos en opformeringsbesætning.
 • Hun randklippes så hun kan genkendes senere i forløbet samt øremærkes til intern registrering.
 • Herefter går hun sammen med jævnaldrende grise både almindelige slagtesvin samt andre avlsdyr.
 • Når hun når en alder af ca. 5-6 måneder samles hun med jævnaldrende avlsdyr i én flok med ca. 12-15 dyr.
 • Her går de sammen så de kan lære hinanden at kende samt danne rangorden indtil de når en alder af 32-36 uger gamle.
 • Når de viser tegn på brunst løbes/insemineres poltene og får et besætningsnummer (øremærke) som vil følge dem resten af deres liv.
Gelstrupgård Øko - smågrise dier so

Fra gylt til so

 • Hvis alt går vel, løbes alle poltene inden for en periode af 7 dage og 3-4 uger henne i deres drægtighed, kan de testes med en utralydsscanner.
 • Indtil nu har hun (polten) og hvis hun er drægtig nu gylten gået i stalden, men køres nu i drægtighedsfolden sammen med hele hendes gruppe.
 • Her går de sammen i ca. 79 dage eller til 1 uge før de skal fare.
 • Soen flyttes nu til farefolden, hvor de før gik i en gruppefold med store fælleshytter, og nu delt i mindre grupper bestående af 2 søer/gylte pr. fold og én hytte til hver.
 • De flyttes som sagt minimum 1 uge før faring så de kan nå at tilpasse sig de nye omgivelser og udføre deres adfærd omkring faring fx redebygning.
 • Når gylten/soen er faldet til går hun igang med faringen, som hun klarer selv. Ved komplikationer (heldigvis sjældne) hjælper vi til, det kunne fx være en gris der havde sat sig på tværs eller, endnu værre, farefeber.
 • Når hun er færdig med faringen og alt er vel ligger hun med 12-14 grise, alt afhængig af hvor mange patter hun har.
 • Hun er diegivende i minimum 7 uger og efter de 7 uger fravænnes smågrisene fra hende.
 • Hun bringes nu tilbage i stalden for igen at komme i brunst, som sker indenfor 1-6 dage efter fravænning, og insemineres på ny. Således starter hendes cyklus forfra.

Slagtesvinets vej fra fødsel til slagtning

Soen er rygraden i produktionen - produktet er slagtesvinet. Vi leverer mellem 3.600 - 4.000 slagtesvin pr. år.

Vi leverer til Friland A/S som er et datterselskab til Danish Crown. De varetager salg af friland og økologisk produceret okse- og svinekød. Selve slagtningen foregår på Danish Crowns slagteri i Jylland. Én gang om ugen hentes og leveres der til Danish Crown - det er ca. 70-75 grise pr. uge.

Slagtesvinets vej fra fødsel til slagtning beskrives således:

 • Som beskrevet ovenfor går smågrisene sammen med soen i minimum 7 uger.
 • Herefter fravænnes de til en fravænningsfold hvor de går sammen med deres søskende og andre smågrise der er født samtidig. De vejer nu ca. 15 kg.
  De går mellem 200 – 300 smågrise i 4-6 uger. Det gør de da vi har erfaret en væsentlig bedre immunisering af grisene og dermed nedbragt antallet af syge og døde smågrise.
  Det er ikke nemt for grisene, at blive fravænnet fra deres so. Nye omgivelser, nyt foder, ny rangorden, smittetryk samt manglen af tryghed fra soen stresser grisen og dens krop meget. Før i tiden fravænnede vi smågisene direkte fra mark til stald hvilket er en noget mere brat omvæltning for grisene. Dette resulterede i flere syge og døde grise. Desuden forlænger vi slagtesvinets samlede levetid på marken frem for i stalden fra 1/3 til 1/2 af dens levetid.
 • Efter de 4-6 uger ekstra på marken henter vi nu grisene. Grisene sættes på stalden og vejer på dette tidspunkt mellem 35-50 kg.
 • De går nu i stalden til de når en levende vægt på ca. 120 kg, hvilket svarer til en slagtet vægt på ca. 83 kg.
 • Dagen før de skal til slagt flyttes svinene fra opfedningsstalden til udleveringsstalden. Denne stald ligger tæt på opfedningsstalden, men langt nok væk til at mindske risikoen for evt. smitte hos vognmanden der kommer fra slagteriet. Han kan have været hos en anden besætning inden han kommer til os og så er der risiko for ovebringelse fra en besætning til en anden.
 • Grisene bliver nu læsset og transporteret tidligt (normalt tirsdag) om morgenen til Jylland og slagtet umiddelbart ved ankomst. Her slutter slagtesvinets liv, men den lever videre i detailbutikkerne og til sidst i os.

Fagudtyk der er gode at kende

 • Opformeringsbesætning = En konventionel besætning der producerer moderdyr med et højt avlsindeks.
 • Avlsindeks = Avlsindekset fastsættes af Danavl som vurderer og udvælger genetiske egenskaber som ønskes i moderdyrene samt slagtsvinene på baggrund af industriens ønsker(forbrugernes krav/ønsker, detailhandelens kvalitetskrav, slagteriernes kvalitetskrav og producenternes krav/ønsker til de levende dyr).
 • Note: Der findes til dato ikke noget økologisk avlssystem og ovenstående avlsindeks er derfor baggrund for den konventionelle produktion og dermed også den økologiske!
 • Randklip = Den kommende so klippes/mærkes i ørerne så det er muligt at genkende den samt refererer randklippet til forældrene. Hvert klip og dets placering på ørerne symboliserer et tal og tilsammen et nummer der refererer til moren og dermed også faren da denne vil være registreret ved insemineringen af moren.
 • Rangorden = Grisenes naturlige flokadfærd, som sikrer en stabil og rolig gruppe.
 • Brunst = Navnet på søernes adfærd ved ægløsning. Når soen er klar til bedækning/inseminering. En orne bruges for at forstærke denne adfærd.
 • Drægtig = En so der er gravid eller venter sig. En so er drægtig i ca. 114-116 dage eller 3 mdr. 3 uger og 3 dage.
 • Faring = Når en so føder.
 • Fold = Et udendørs område med græs som er indhegnet med det formål at holde dyrene på et ønsket område. I folden vil der være foder (foruden græs og anden tilgængelig føde), vand samt hytter eller huse til dyrene, som de frit kan benytte.
 • Diegivning = Når soen giver mælk til hendes smågrise.
 • Fravænning = Når soens smågrise tages fra hende.
Jesper Adler